Monday, November 30, 2015

Back to Thiksey

Thiksey Monastery, Ladakh